دوشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
خانه / مقالات / توسعه کسب و کار / جای خالی انجمن صنفی کارگری (قسمت آخر)
worker3.

جای خالی انجمن صنفی کارگری (قسمت آخر)

نسیم توکل (مدیر کارآفرینی،محقق و نویسنده ،عضو هییت مدیره شرکت  عرش گستر)

با این مقاله بر آن شدیم تا تعاریف، اهمیت، دلایل، نیاز ، وظایف، و قوانین تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری را بیان کرده و تلاشی کنیم تا کارگران مشغول به کار در صنف حفاظت الکترونیک، سیستم‌های امنیتی و ایمنی با همتی مضاعف دست در دست هم نهاده و اولین انجمن صنفی استانی خود را تاسیس نمایند. در قسمت اول این مقاله پس از تعریف کارگر در قانون کار به طرح سوالاتی پرداختیم که اهمیت و لزوم عضویت در انجمن‌های کارگری را مشخص می‌کرد. در قسمت‌های بعدی مقاله در شماره‌های قبل به اساسی‌ترین مشکلات و درخواست‌های کارگران، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه و جمع‌بندی پرداختیم و اتحادیه‌های صنفی کارگری را بررسی کردیم.

__________________________________________________________________________________________

۳-۵-۳ چگونگی ثبت و انحلال انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط

ماده ۱۱- ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بنا به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۲-  تشکل‌های موضوع این آیین نامه به هنگام تشکیل، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

ماده ۱۳- ثبت تشکل‌های موضوع این آیین نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیات مدیره، دبیر و بازرسان و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه تشکل‌های فوق الذکر ، مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد:

۱- تقاضا نامه تاسیس تشکل (در مرحله تاسیس)

۲- دو نسخه اساسنامه (در مرحله تاسیس) یا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ایجاد تغییرات (در مراحل پس از تاسیس)

۳-  صورتجلسه هیات رئیسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تایید نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده باشد.

۴- آگهی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تاسیس)

۵- فهرست اسامی امضا شده شرکت کنندگان در مجمع عمومی

۶- فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا

۷- آگهی دعوت مجمع عمومی منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعالیت)

۸- صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تقسیم وظائف هیات مدیره

۹- پرسشنامه آماری تکمیل شده مربوط به مشخصات اعضای هیات مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.

تبصره- تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مکلف هستند آگهی‌های اطلاع‌رسانی خود را در روزنامه سراسری یا محلی معین شده در مجمع عمومی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) درج نمایند.

ماده ۱۴- وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (۱۳) در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه تشکیل ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- نظارت بر انتخابات و ثبت تشکل‌های موضوع این آیین نامه که حوزه فعالیت آنها داخل محدوده یک استان باشد، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط و در خصوص تشکل‌هایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان باشد، بر عهده اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش‌بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری تداخل یا مغایرت نداشته باشد.
تبصره ۳- ملاک تشخیص حرفه یا صنعت، نظر وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.

ماده ۱۵- ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیائی مشترک مجاز نیست.

تبصره ۱- چنانچه در یک حوزه جغرافیائی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تاسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی‌تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم، مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در ماده (۱۵) و تبصره (۱) آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶- انحلال تشکل‌های موضوع این آیین نامه، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمان‌های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.
تبصره- ایفای تعهدات و تصفیه حساب‌ها، به عهده هیات تصفیه تشکل منحل شده خواهد بود که در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده‌دار خواهند بود. در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق، وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی امر از طریق مراجع ذیربط فوق اقدام می‌نماید.

ماده ۱۷- تشکل‌های موضوع این آیین نامه در موارد زیر منحل و ثبت آنها نیز لغو می‌گردد:
۱- چنانچه مدت اعتبار هیات مدیره تشکل پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد.
۲- بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
۳- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح.
تبصره ۱- از تاریخ انحلال تشکل، اختیارات مسوولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده، حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت تشکل)، جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه براساس بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۷) این آیین‌نامه منحل شوند، بازرس یا بازرسان و یا وزارت کار و امور اجتماعی مکلف هستند انحلال تشکل را مطابق تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه اعلام نمایند.

ماده ۱۸- هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی از محل همکاری‌های اعضا و خودیاری آنان تامین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورایعالی کار، قابل وصول خواهد بود چنانچه در زمان انحلال، هریک از انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹- ثبت تشکل‌های صنفی  موضوع این آیین‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آن‌ها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه  یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا کانون‌های مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می‌کند.

ماده ۲۰ – تشکل‌های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعیه کتبی زمان و مکان تشکیل مجامع عمومی خود را  حداقل بیست روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

نتیجه گیری

در این مقاله، علاوه بر بیان تعاریف و قوانین مورد نیاز کارگران این صنف،  ضرورت تشکیل انجمن صنفی کارگری بیان شد و نیز شرایط لازم جهت تاسیس آن به طور کامل شرح داده شد، امید است داوطلبین و فعالان بخش کارگری صنف که توان بالای مدیریتی، مشاوره، خدمت رسانی، سخن وری و چانه زنی، سواد تحلیل‌گری، و هوش، خلاقیت و توان پیگیری امور را دارند جهت ایجاد هییت موسسه تشکیل انجمن صنفی کارگری  کاندید شده  و در ابتدا با تشکیل گروه‌ها و کانون‌های مجازی جهت شناسایی کلیه کارگران فعال موجود در صنف نسبت به ادامه مراحل و انتخاب هییت مدیره شایسته  اقدامات لازم را مبذول نمایند.

مراجع

  • [۱] وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به نشانی

http://tashakolha.mcls.gov.ir.

  • [۲] کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران به نشانی: http://www.irankanoon.ir
  • [۳] انواع اتحادیه‌های کارگری، مزایا و معایب اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کارگری در ایران غلامعلی سلیمانی
  • [۴] حافظیان، فاطمه؛ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، تهران، اندیشه‌ برتر،۱۳۸۰
  • [۵] زاهدی، شمس‌السادات؛ روابط صنعتی، نظام روابط کار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
  • [۶] منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه حسین اکبری،کاظم
  • [۷] حقوق کارگر از نگاه قانون: فرج الهی وحید حاجی زاده
نسیم توکل (مدیر کارآفرینی،محقق و نویسنده ،عضو هییت مدیره شرکت  عرش گستر) با این مقاله بر آن شدیم تا تعاریف، اهمیت، دلایل، نیاز ، وظایف، و قوانین تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری را بیان کرده و تلاشی کنیم تا کارگران مشغول به کار در صنف حفاظت الکترونیک، سیستم‌های امنیتی و ایمنی با همتی مضاعف دست در دست هم نهاده و اولین انجمن صنفی استانی خود را تاسیس نمایند. در قسمت اول این مقاله پس از تعریف کارگر در قانون کار به طرح سوالاتی پرداختیم که اهمیت و لزوم عضویت در انجمن‌های کارگری را مشخص می‌کرد. در قسمت‌های بعدی مقاله در شماره‌های…

User Rating: Be the first one !

پیشنهاد برای مطالعه:

Electrical Worker splicing wires on security camera

چرا مجریان پروژه توسط کارفرمایان اخراج می شوند؟

تهیه و تنظیم: منا حسینی نتایج به دست آمده از تحقیق میدانی و گزارش تهیه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *